ارزش ها

*باور ما این است که کردار و عمل ما با مشتریانمان ، شرکایمان و کارکنانمان می بایست همیشه آزادانه ، عادلانه ، محترمانه و صادقانه باشد .

*ما برای مشتریانمان با توجه به خصوصیات شخصی آنها ، بالاترین کیفیت و بالاترین ارزشها را ارائه می دهیم .

*ما تفکر خلاق را در پرسنل مان تشویق می کنیم .

*ما با همدیگر کار می کنیم تا نتایج فوق العاده و با ارزشی کسب کنیم .در این راه ، ما و مشتریانمان شریک هم هستیم .