رسالت

 

*بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

*داشتن یک تیم هدف دار

*ایجاد فرهنگ سازمانی با نگاه به افقی نو

*آگاهی از محیط کار وکسب مان

*داشتن ارتباط حرفه ای با شرکای تجاریمان